Gratis levering/Gratis retur
Log ind til min profil

Søg

 

Sikkerhed

 


H & P Sætninger

H-sætninger

H-sætninger (H står for Hazard), også kaldet faresætninger, erstatter de tidligere R-sætninger og beskriver hvilke farer, der er forbundet med et kemikalie/produkt. H-sætninger skal placeres på alle stoffer og blandinger, hvor der er et faremærke.

Inddeling af H-sætningerne:

Faresætninger om fysisk-kemiske farer starter med H2xx.

Faresætninger om sundhedsfarer starter med H3xx.

Faresætninger om miljøfarer starter med H4xx.

Faresætninger for særlige EU-sætninger starter med EUHxx.


H200        Ustabilt eksplosiv.

H201        Eksplosiv, masseeksplosionsfare.

H202        Eksplosiv, alvorlig fare for udslyngning af fragmenter.

H203        Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.

H204        Fare for brand eller udslyngning af fragmenter.

H205        Fare for masseeksplosion ved brand.

H220        Yderst brandfarlig gas.    

H221        Brandfarlig gas.    

H222        Yderst brandfarlig aerosol.    

H223        Brandfarlig aerosol.    

H224        Yderst brandfarlig væske og damp.    

H225        Meget brandfarlig væske og damp.    

H226        Brandfarlig væske og damp.    

H228        Brandfarligt fast stof.    

H240        Eksplosionsfare ved opvarmning.    

H241        Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.    

H242        Brandfare ved opvarmning.    

H250        Selvantænder ved kontakt med luft.    

H251        Selvopvarmende, kan selvantænde.    

H252        Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.    

H260        Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.    

H261        Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.    

H270        Kan forårsage eller forstærke brand, brandnærende.    

H271        Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.    

H272        Kan forstærke brand, brandnærende.    

H280        Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.    

H281        Indeholder nedkølet gas, kan forårsage kuldeskader.    

H290        Kan ætse metaller.    

H300        Livsfarlig ved indtagelse.    

H301        Giftig ved indtagelse.    

H302        Farlig ved indtagelse.    

H304        Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.    

H310        Livsfarlig ved hudkontakt.    

H311        Giftig ved hudkontakt.    

H312        Farlig ved hudkontakt.    

H314        Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.    

H315        Forårsager hudirritation.    

H317        Kan forårsage allergisk hudreaktion.    

H318        Forårsager alvorlig øjenskade.    

H319        Forårsager alvorlig øjenirritation.    

H330        Livsfarlig ved indånding.    

H331        Giftig ved indånding.    

H332        Farlig ved indånding.    

H334        Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.    

H335        Kan forårsage irritation af luftvejene.    

H336        Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.    

H340        Kan forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes  ad nogen anden eksponeringsvej>.

H341        Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

H350        Kan fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

H350i       Kan fremkalde kræft ved indånding.     

H351        Mistænkt for at fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

H360        Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>. 

H360D     Kan skade det ufødte barn.    

H360F      Kan skade forplantningsevnen.    

H360FD   Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.    

H360Fd    Kan skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.    

H360Df    Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.     

H361        Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

H361f        Mistænkes for at skade forplantningsevnen.    

H361d       Mistænkes for at skade det ufødte barn.    

H361fd      Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.     

H362         Kan skade børn, der ammes.    

H370         Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

H371        Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.    

H372        Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.    

H373        Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.    

H400        Meget giftig for vandlevende organismer.    

H410        Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.    

H411        Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.    

H412        Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.    

H413        Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.    

P-sætninger

P-sætninger (P står for Precautionary), også kaldet sikkerhedssætninger, erstatter de tidligere S-sætninger og fortæller hvordan man skal håndtere et kemikalie/produkt på en sikker måde, samt hvad man kan gøre i tilfælde af uheld. P-sætninger skal placeres på alle stoffer og blandinger, hvor der er et faremærke

Generelle sikkerhedssætninger starter med P1xx.

Sikkerhedssætninger om forebyggelse starter med P2xx.

Sikkerhedssætninger om respons - hvad man skal gøre ved uheld - starter med P3xx.

Sikkerhedssætninger om opbevaring starter med P4xx.

Sikkerhedssætninger om bortskaffelse starter med P5xx.

P101    Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102    Opbevares utilgængeligt for børn.

P103    Læs etiketten før brug.

P201    Indhent særlige anvisninger før brug.

P202    Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.

P210    Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

P211    Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P220    Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/…/brændbare materialer.

P221    Undgå at blande med brændbare materialer…

P222    Undgå kontakt med luft.

P223    Undgå enhver kontakt med vand, da dette kan fremkalde voldsom reaktion og risiko for eksplosionsagtig brand.

P230    Holdes befugtet med…

P231    Håndteres under inaktiv gas.

P232    Beskyttes mod fugt.

P233    Hold beholderen tæt lukket.

P234    Opbevares kun i den originale beholder.

P235    Opbevares køligt.

P240    Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.

P241    Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/…/udstyr.

P242    Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.

P243    Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

P244    Reduktionsventilerne holdes fri for fedt og olie.

P250    Må ikke udsættes for slibning/stød/…/gnidning.

P251    Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P260    Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P261    Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P262    Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.

P263    Undgå kontakt under graviditet/amning.

P264    Vask … grundigt efter brug.

P270    Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

P271    Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P272    Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.

P273    Undgå udledning til miljøet.

P280    Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P281    Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

P282    Bær kuldeisolerende handsker/ansigtsskærm/øjenbeskyttelse.

P283    Bær brandbestandig/brandhæmmende beklædning.

P284    Anvend åndedrætsværn.

P285    Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

P231 + P232    Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.

P235 + P410    Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.   

Sikkerhedssætninger — reaktion

P301    I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:

P302    VED KONTAKT MED HUDEN:

P303    VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):

P304    VED INDÅNDING:

P305    VED KONTAKT MED ØJNENE:

P306    VED KONTAKT MED TØJET:

P307    VED eksponering:

P308    VED eksponering eller mistanke om eksponering:

P309    VED eksponering eller ubehag:

P310    Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P311    Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P312    I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P313    Søg lægehjælp.

P314    Søg lægehjælp ved ubehag.

P315    Søg omgående lægehjælp.

P320    Særlig behandling straks påkrævet (se … på denne etiket).

P321    Særlig behandling (se … på denne etiket).

P322    Særlige foranstaltninger (se … på denne etiket).

P330    Skyl munden.

P331    Fremkald IKKE opkastning.

P332    Ved hudirritation:

P333    Ved hudirritation eller udslet:

P334    Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.

P335    Børst løse partikler bort fra huden.

P336    Forsigtig opvarmning af frostskadede legemsdele i lunkent vand. Gnid ikke det angrebne område.

P337    Ved vedvarende øjenirritation:

P338    Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P340    Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

P341    Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

P342    Ved luftvejssymptomer:

P350    Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.

P351    Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

P352    Vask med rigeligt sæbe og vand.

P353    Skyl/brus huden med vand.

P360    Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.

P361    Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.

P362    Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.

P363    Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

P370    Ved brand:

P371    Ved større brand og store mængder:

P372    Eksplosionsfare ved brand.

P373    BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.

P374    Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand.

P375    Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.

P376    Stands lækagen, hvis dette er sikkert.

P377    Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.

P378    Anvend … til brandslukning.

P380    Evakuer området.

P381    Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert.

P390    Absorber udslip for at undgå materielskade.

P391    Udslip opsamles.

P301 + P310    I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P301 + P312    I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P301 + P330 + P331     I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

P302 + P334    VED KONTAKT MED HUDEN: Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.

P302 + P350    VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.

P302 + P352    VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

P303 + P361 + P353    VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.

P304 + P340     VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

P304 + P341    VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

P305 + P351 + P338     VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P306 + P360    VED KONTAKT MED TØJET: Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.

P307 + P311    VED eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P308 + P313    VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P309 + P311    VED eksponering eller ubehag: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P332 + P313    Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

P333 + P313    Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P335 + P334    Børst løse partikler bort fra huden. Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.

P337 + P313    Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P342 + P311    Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P370 + P376    Ved brand: Stands lækagen, hvis dette er sikkert.

P370 + P378    Ved brand: Anvend … til brandslukning.

P370 + P380    Ved brand: Evakuer området.

P370 + P380 + P375    Ved brand: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.

P371 + P380 + P375    Ved større brand og store mængder: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.  

Sikkerhedssætninger — opbevaring

P401    Opbevares …

P402    Opbevares et tørt sted.

P403    Opbevares på et godt ventileret sted.

P404    Opbevares i en lukket beholder.

P405    Opbevares under lås.

P406    Opbevares i ætsningsbestandig/…beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.

P407    Obevares med luftmellemrum mellem stakkene/pallerne.

P410    Beskyttes mod sollys.

P411    Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger … oC/…oF.

P412    Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 oC/122oF.

P413    Bulkmængder på over … kg/…lbs opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger … oC/ …oF.

P420    Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.

P422    Indholdet skal opbevares under …

P402 + P404    Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.

P403 + P233    Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

P403 + P235    Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

P410 + P403    Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted.

P410 + P412    Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 oC/122oF.

P411 + P235    Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger … oC/…oF. Opbevares køligt.

Sikkerhedssætninger — bortskaffelse

P501    Indholdet/beholderen bortskaffes i …